โครงการแหล่งน้ำ

 

เรื่อง

 
แหล่งข้อมูล
1.
Air Quality Standard (มาตรฐานคุณภาพอากาศ)
1.1

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

กองจัดการคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ
2.
Water Quality Standard (มาตรฐานคุณภาพน้ำ)
2.1

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินที่ไม่ใช่ทะเล

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2.2

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำทะเลชายฝั่ง

2.3

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

3.
การขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่อนุรักษ์
3.1

พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

กรมป่าไม้
3.2

พรบ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3.3

พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2503

กรมป่าไม้
3.4

พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

กรมป่าไม้
3.5

การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ โดยสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี

กรมป่าไม้
3.6

พรบ. การประมง พ.ศ. 2490

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3.7

พรบ. โบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิทธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

กรมศิลปากร
4.

แนวทางการเตรียมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ (พฤษภาคม 2535)

กลุ่มงานแหล่งน้ำ กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

5.
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (กุมภาพันธ์ 2536) กลุ่มงานแหล่งน้ำ กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม